The United Church of Canada crest /L'Église Unie du Canada
3250 Bloor St. West, Suite 300
Toronto, ON M8X 2Y4 Canada
Toll-Free: 1-800-268-3781
Fax: 416-231-3103
Website: www.united-church.ca
Loading

The United Church of Canada

MABUHAY! United Church of Canada

Trouble reading this page? See our help page!

Ikinalulugod naming ang inyong pag-bisita, at sana ay matagpuan ninyo ang mga makakatulong magbigay inspirasyon at maging gabay sa lalong pagiging malapit sa Panginoon,

MAIKLING KASAYSAYAN NG UNITED CHURCH OF CANADA

Ang United Church ay isa sa grupo ng mga naniniwalang Kristiyano kay Hesus. Ang mga Kristiyanong naniniwala kay Hesus ay nagsimula pa noon taong dalawang libo. Nagsama-sama ang mga taong may paniniwala at ang mga kasapi sa paniniwala ay padami ng padami sa sumunod na siglo hanggang si Hesus ay namatay at muling nabuhay.

Ang iba’tibang gawain, adhikain at hindi pagkakasundo sa Telohiya ng mga kasapi ay naging daan para mahati sa tatlo (3) ang Kristiyanong Simbahan na sa hanggang mag-pasa-ngayon ay nanatili. Ang kasaysayan ng tatlong (3) ito ay mababakas sa buhay, kamatayan at muling pag-kabuhay ng mahal na Panginoon at ng mga kauna-unahang taong sumampalataya sa kanya. Ang Katoliko Romano ay may kaugnayan kay Pedro, Disipulo ni Hesus at ng pangkasalukuyang Papa. Ang Katolikong Romano at simbahang “Orthodox” ay nagpatuloy sa simula ng pangalawang”millennium”. Noong ika-labing anim na siglo, ang Paring si Martin Luther at ang mga kasamahan nito ay humiwalay sa Katoliko Romanong Simbahan at dito nagsimula ang Protestante at ang Protestante ay nagkaroon ng mga kasapi sa iba’t-ibang bansa.

Taon 1925, tatlong (3) grupo ng Protestante – ang Metodista, ang Kongregasionalista at ang 2/3 ng Presbyterian ng Canada ay nagsama-sama at nagkasundo- sundo para mabuo ang United Church of Canada na pinahintulutan ng Batas ng Parliamento base sa Unyon (Union Basis) Ang Kinaugalian ng ating makasaysayang pinanggalingan at ang ating kasabihan na “Ang lahat ay para sa isa”ay bumubuo ng "United Church Crest" ang masimbulong tatak ng United Church.

Dito nagsimula, taon 1925 ang pagsapi ng iba’t-ibang maliliit na grupo ng simbahan kasama na rin ang mga na-iisang mga Konggregasiyon at sila ay sumapi sa United Church of Canada. Sa ngayon, humigit kumulang 3,200 simbahan ang kasapi ng United Church of Canada. Ang Kasaysayan ng United Church ay nagpapahayag ng detalyadong pinagmulan, tradisiyon at sunod-sunod na pangyayari noong una pa man bago ito maitatag,

ANO ANG ATING PANINIWALA

Katulad ng ibang Simbahang Kristiyano, ang United Church of Canada ay nag-uugat sa “Panginoong Hesus” at sa “Bibliya”. Ngunit ang ating pang-unawa sa Panginoon, ang ating pagtupad sa ating paniniwala at ang ating pang-unawa sa Bibliya ay iba-iba, katulad din ng pagkakaiba-iba ng ibang simbahang kristiyano..

Ang Bagong Kredo (A New Creed) at ang Awit ng Pananampalataya (A Song of Faith) ay nagpapahayag ng mga pangunahing elemento ng Kristiyanismo na nauunawaan at ipinamamalakad ng United Church of Canada. Ang higit na detalya ay matatagpuan sa kalipunan ng ating mga Paniniwala at ang mahalagang isinasaad ng ating Dokrina.

Dalawa (2) ang ating Sakramento –Ang Binyag at ang Komunyon – na parehong para sa lahat kahit anong idad. Kinikilala rin ng United Church ang Sakramento ng Binyag ng ibang Kristiyanong Simbahan.
Hangga’t maaari, ang United Church kasama ang ibang simbahan ay nagtutulungan sa pag papalakad ng Panlipunang Hustisya, Kapayapaan at Makataong Pagtrato.

(para sa dagdag na kaalaman – sumangguni sa “Kabuuan ng Paniniwala ng United Church”)

KONGGREGASIYON

Ang grupo ng mga taong nagsama-sama sa simbahan ay bumubuo ng Konggregasiyon na pinamumunuan ng Ministro, na binabayaran ng Konggregasiyon. Ang Ministro ang namumuno sa pag-aaral at sa pag-samba. Ang ibang kawani, katulad ng Direktor ng Musika, Organista, Kawani para sa Opisina, Taga-pamahala, Guro, at iba pa ay pupuwedeng bayaran o boluntaryo. Lahat ng kawani, pati Ministro ay pupuwedeng babae, lalaki, nag-iisa o may kabiyak. Ang perang nakokolekta sa lingguhang pag-aalay ng mga kasapi ay ginagamit na pasahod para sa mga kawani, gastusin para sa pang-araw-araw na pagpapanatili ng simbahan. Ang Koleksiyon galing rin sa pag-aalay ay itinutulong din sa mga gawaing pang-kawang gawa ng simbahan sa buong mundo sa pamamagitan ng "Mission and Service Fund".

Habang ang Ministro at mga kawani ay may katungkulang ginagampanan, ang mga miyembro at boluntaryong kasapi naman ang nagpapalakad ng simbahan.

PAGHAHANAP NG KONGGREGASIYON NA SASAPIAN

Makakatagpo ng Konggregasiyon na sasapian na malapit sa inyong tirahan sa pamamagitan ng pag-gamit ng direktoryo ng simbahan ang United Church of Canada Website

MGA PANGYAYARING NAGAGANAP TUWING ARAW NG LINGGO

Bawat Konggregasiyon sa pamumuno ng kanilang Ministro ay nagmimisa sa kani-kanilang komunidad ayon sa kanilang tradisyon Kaya’t may iba’t-ibang paraan sila ng pagmimisa. Nguni’t may mga serbisyong mag-kakatulad rin:

 • Sa iyong pagdating, ikaw ay babatiin at aabutan ng kopya (order of service)
 • ng mga gagawin at misa sa isang Linggo. Katulad ng sinehan, ditto ay mababasa ang mga nakatakdang pagdiriwang, misa at iba pang gawain sa buong isang Linggo sa simbahan.
 • Nakagisnan na ng maraming simbahan ng United Church na ang mga magulang na may kasamang bata ay pahintulutan silang itabi sa upuan ang kanilang mga kasama sa unang bahagi ng misa at sa ikalawang bahagi naman ay may boluntaryong Guro ang nagsasama sa mga bata sa ibang lugar ng simbahan at nagkakaroon sila ng pambatang pagkakalibangan. Ang programa ng simbahan ay iba-iba rin depende sa Konggregasiyon. (Komunsulta sa “Children’s Section” para sa detalya ukol sa mga bata at kabataan).
 • Sa mga bagong panganak, may mga Konggregasiyon na may tumutulong mag-asikaso sa mga sanggol at ang mga ito ay pupuwede mong iwan habang dumadalo ka ng misa. Kung gustong kargahin ang sanggol habang nagmimisa hanggang sa matapos ay pinahihintulutan din, at nauunawaan ng lahat na ang pag-iyak ng sanggol ay bahagi ng buhay
 • Ang Misa ay umaabot ng isang oras.
 • May mga pag-basang galing sa Bibliya, mayroon din naman galing sa pangkasalukuyang panahon at pangyayari.
 • May bahagi rin ng pag-awit, na naiibigan ng mga kasapi. Ang mga awiting pangsimbahan ay nakasulat sa mga aklat na matatagpuan sa mga upuan. Ang Ministro ay nagpapahayag ng “Sermon” ukol sa mga pangkasalukuyang nagaganap o pangaraw-araw na buhay,
 • May mga oras para magdasal habang nagmimisa. Ang mga dasal ay karamihang galing sa Ministro, ang iba ay sa mga kasaping Konggregasiyon. Karamihan sa kasapi ng United Church ay nagdadasal ng nakaupo at hindi nakaluhod.
 • Komunyon - ay ginagawa maraming beses isang taon, pero hindi kada Linggo. Lahat ay pupuwedeng tumanggap ng Komunyon, pero ito ay hindi sapilitan.
 • Pag-aalay - Pangongolekta ng abuloy ay ginagawa para sa pagsuporta sa mga Konggregasiyon, mapanatili ang simbahan, sahod ng Ministro, at para na rin makatulong sa mga gawaing pangkawang-gawa at iba pang pandaig-digang Proyekto sa pamamagitan ng “Mission and Service Fund”.
 • Sa katapusan ng Misa, ang mga dumalo ay inaanyayahan sa isang maliit na salo- salo at pag-uusap. Ito ay para sa lahat.
 • Dito ay makikita mo ang ilan “Tama at Maling” galaw at kilos habang nagmimisa, nguni’t ang mahalaga ay ang iyong pagdalo.

ANG MGA NANGYAYARI AT NAGAGANAP SA SIMBAHAN SA BUONG ISANG LINGGO

Ang pag-buo ng grupo na naging komunidad at ang pakikipagkaibigan ay mahalagang bahagi ng mga nagaganap sa simbahan. Karamihan sa mga Konggregasiyon ay may mga pagdiriwang na makakakilala ka ng mga bagong kaibigan at makakasama sa mga kasayaha na idinaraos. Maraming Konggregasiyon na may magkakatulad na gawain:

 • Sama-samang Tanghalian at Hapunan
 • Pagsasama-sama at pagbuo ng espirituwal na layunin
 • Paghahanda at paghahatid ng mga pagkaing inihanda sa mga matatanda at nangangailangan.
 • Pagbibigay suporta sa mga: Namatayan, Nawalan, at Nahiwalay
 • Aklat ng Grupo
 • Grupo ng Kababaihan
 • Grupo ng kalalakihan
 • Pag-aaral at pag-basa ng Bibliya
 • Pag-aalay sa mga naging bagong magulang
 • Samahan ng mga Bata at Matanda sa Pag-awit
 • Grupo ng mga may talino sa pag-gamit ng kamay katulad ng pag-ukit ng kahoy, paggantsilyo
 • Pagluluto sa Kusina
 • Panlipunang Hustisyang Gawain
 • Kagawaran na nag-aasikaso ng mga damit at pagkain para sa kawang-gawa
 • Kabataan at ang mga gawaing nararapat
 • Programa sa Edukasyon
 • At iba pang gawain

Maraming pamamaraan para magkaroon ng bahagi bilang kasapi. Kung may naiisip kayong makakadagdag ng magandang patutunguhan ang inyong Konggregasiyon, huwag mag-atubili, at ito ay ipaalam sa inyong local na kinasasapian.

DAGDAG NA KAALAMAN

Para sa dagdag na kaalaman tungkol sa ating Espirituwal na kapaligiran, kayo ay inaanyayahan ng United Church of Canada na magsaliksik sa www.wondercafe.ca at huwag kalilimutan sumangguni sa WIKIPEDIA para sa detalyadong kuro-kuro tungkol sa United Church of Canada.

Last updated:
2014/02/27
Created:
2007/05/22