The United Church of Canada crest /L'Église Unie du Canada
3250 Bloor St. West, Suite 300
Toronto, ON M8X 2Y4 Canada
Toll-Free: 1-800-268-3781
Fax: 416-231-3103
Website: www.united-church.ca
Loading

Overview

Kasaysayan ng United Church

Trouble reading this page? See our help page!

Panimulang Pananalita

Ang United Church ay ang may pinakamalaking bahagi ng Protestanteng miyembro sa Canada. Halos tatlong milyon katao sa tatlong libo anim na raan pitumpu’t pitong Kongregation sa buong bansa. Mayaman sa kasaysayan na halos nakapalibot sa pag-lago ng Canada.

Ang United Church ay nagsimula noong Hunyo 10, 1925, sa Toronto, Ontario, ng ang simbahang “Methodist” sa Canada, ang “Congregational Union” of Canada, at ang pitumpung porsiyentong miyembro ng simbahang “Presbyterian” sa Canada ay bumuo ng tunay na Unyon. Sumanib rin ang maliit na samahan ng Konseho Heneral (“General Council”) na Unyon ng mga simbahan, na nasa bahaging kanluran ng Canada. Ito ang unyon na kauna-unahang pagsasamasama ng mga simbahan sa buong mundo na nakatawid ng kasaysayan sa relihiyon, at kinilala ng buong mundo. Kabalikat nito ang layunin na mapagsilbihan ang ibang bahagi ng napakalawak na parte sa hilaga ng Canada, at ang hangad na mapabuting paglilingkod sa ibat-ibang bansa. Bawat simbahan ay may kanya- kanyang kasaysayan bago dumating ang taong 1925.

Ang Pagdating ng” Presbyterian”

French Huguenots, nakaligtas sa kaparusahan, at sinundan ng pagkawalang bisa ng “Edict of Nantes”, ay naging sanhi ng pagbabago ng paniniwala sa Canada. Ngunit kahit sa bagong mundo ang paglago at pag-unlad ay mahigpit. Nang sumuko ang Nova Scotia sa Englatera noon 1713, sinundan ng paglipat ng mga “Presbyterian” na galing sa lupain ng Scotland at Ireland at ito ay naging sanhi kaya napatungan ang maliit na grupo ng Pranses. Ang mga naunang ministro na galing sa Scotland ay sila: Daniel Cook, David Smith, at Hugh Graham, sila rin ang nagtayo ng “Presbytery” sa Truro noong 1786. Noong 1795, ang “Presbytery” ng Pictou ay sumama sa “Presbytery” ng Truro, na nabuo at naging bagong sekta ng “Scottish Presbyterianism”. Taon 1817 ang dalawang grupo na ito ay sinamahan ng mga ministro ng mga matatatag na simbahan sa Scotland na bumuo ng “SYNOD “ng simbahang “Presbyterian” ng Nova Scotia.

Kasabay ng mga pangyayari ng pagkakatatag ng “SYNOD” ng Nova Scotia, ang”Presbyterian” ay lumipat sa gitna at kanluran bahagi ng Canada. Sa silangang bahagi ng Canada, nagtayo sila ng maraming “Scottish” na simbahan at naglagay ng mga “presbytery” at sumunod ang pinakamataas na mamumuno (“SYNOD”).Taon 1818 ang unang “presbytery” sa Canada ay naitatag. Ang paglalagay ng mga bagong “ SYNODICAL Structure” ay napatuloy sa mga unang bahagi ng labingsiyam na mga taon, ang pagdating ng mga plano galing sa Scotland, ang pagpasok ng mga hindi marunong magsalita ng English na mga nagsilipat (Pagbabago na ginawa ng mga Dutch), ang pagtuklas ng mga bagong teritoryo sa kanluran. Sa kalagitnaan ng labingsiyam na mga taon ang mga pangyayari ay nabaligtad, at sa taong 1875 ang sunod sunod na pagsasapi ay humantong sa Unyon ng mga “Presbyterians” at nabuo ang “Presbyterian Church of Canada”.

Ang Pagdating ng”Methodist”

“Methodism” sa Canada ay nagsimula kay Lawrence Coughlan, isang guro ng “Methodist”, na nagpunta sa Newfoundland, taon 1765. Pagbalik niya sa Englatera, ang mga taong kanyang nahikayat ay nagpahayag na sila ay “Methodis”. Sa kasalukuyan, ang mga “Methodist” na galing Englatera ay lumipat sa Nova Scotia; Isa sa kanila ay si William Black, Sr. Taon 1779, ang pagbabago ay naging sanhi ng pagkakapalit ni William Black, Jr., sa gulang na labingsiyam, nagsimula siyang magturo sa mga kalapit na bayan, taon 1781, nalibot na niya ang buong Nova Scotia para magtatag ng mga klase sa “Methodist”. Ang kanyang sinimulan ay lumaganap, makaraan ang dalawang taon, ang mga nagsilipat na matapat sa Great Britain ay nagdatingan sa Nova Scotia ng matapos ang Rebolusyon ng mga Americano. Taon 1784, si Black ay naglakbay sa Baltimore, Maryland, para dumalo sa pagtitipon na bumuo ng Bagong “Methodist Episcopal” na Simbahan. Ang proyektong Canadian na itinatag ni Black ay sininop at iningatan. Ito ay lumaganap at naging bahagi ng simbahang “Methodist Episcopal” hanggang taon 1828 ng humiwalay at magsarili.

Sa paglipas ng panahon, ang mga “Methodist” sa Great Britain ay lumipat sa Canada, katulad ng “Presbyterian”, galing Scotland, dala-dala nila ang ibat-ibang bahagi ng “Methodism”. Pag-sasanib, taon 1874 at taon 1884 ay nagbigay daan sa pagkakatatag ng Simbahan ng “Methodist” sa Canada.

Ang Pagdating ng “Congregational”

“Congregationalism” sa Canada ay nagsimula ng tanggapin ang programang inalok ng pamahalaang British na nagpapangako ng libreng lupain sa mga bagong dating buhat sa Englatera at magpapadistino sa Nova Scotia. Taon 1759, maraming bagong dating ang nakatagpo ng bagong bayan at nagpupulong sa mga simbahan; ang una ay ang Chester, taon 1761, ang simbahan sa Liverpool ay naitatag, Taon 1760, isang grupo ng mga lumipat ay nagsimula sa Maugerville, New Brunswick; ang unang simbahan ay naitayo matapos ang anim na taon. Ang unang simbahan sa Newfoundland ay naitayo taon 1846. Taon 1801 ang mga British “Congregationalist” ay nagpadala ng mga misyonario para magtayo ng simbahan sa Quebec. Dito nagsimula ang pagkakatatag ng “Congregational Union” ng Ontario at Quebec, na sumanib naman sa mas naunang grupo sa taong 1906. Ang bagong nabuo na “Congregational Union of Canada” ay nakatanggap ng”Ontario Conference of American-based United Brethren in Christ” sa taon 1907.

Ang Pagdating ng Konseho Heneral na samahan ng Unyon ng mga simbahan (“General Council Of Union of Churches”)

Ang huling kasama sa pagsapi sa taon 1925, ay ang Konseho Heneral ng Unyon ng mga Simbahan ng kanluran bahagi ng Canada, ang pinakabata sa naunang mga plano ng Unyon, na nagbigay daan sa pagkakatayo ng United Church of Canada. Taon 1908 ang plano ng Unyon ay ipinahayag, Nobyembre ng naturang taon, ang bagong Kongregasiyon sa Saskatchewan ay tinanggap ang plano bilang basehan ng kanilang lokal na organisasyon. Nagsisunuran ang iba. Taon 1912, ilan sa lokal na kongregasyon ay nagtatag ng Konseho Heneral(“General Council”) para hawakan ang mga praktikal na bagay (karamihan ay legal) at namahala sa mga plano ng Unyon.

Mayroon hindi sumasang-ayon sa pagsasamasama, mga tatlumpong porsiyento ng “Presbyterian” ang tumangging sumapi sa samahan, at nagpatuloy na “Presbyterian Church” of Canada.

Sa katuparan ng kanilang derektiba, para maging “pinag-isang “ simbahan, ang United Church ay tinulungan ng nakakaraming union (samahan) simula noon taon 1925. Ang ika-apat na Konseho Heneral ng United Church of Canada (1930) ay nagbigay pahintulot sa samahan ng mga “SYNOD” ng Wesleyan Methodist na simbahan sa Bermuda kasama ang United Church of Canada, sa kondisyon na Ang “SYNOD”” ay siyang aaktong Presybytery ng “Maritime Conference” na walang sagabal sa mga kapangyarihan at karapatan na ipinahayag ng lehislatura ng bansang Bermuda sa “Wesleyan Methodist Church Ac”, taon 1930. Ang Ika-dalawamput-dalawang Konseho Heneral ng United Church of Canada (1966) ay pinahintulutan ang Plano ng Unyon (samahan) na ang “Canada Conference of the Evangelical United Brethren Church” ay magiging bahagi ng United Church of Canada, epektibo sa araw ng Enero 1, 1968.

Karagdagan, sa mga nakakaraang taon, ibat-ibang Kongregation na galing sa ibang kristiyanong samahan ang sumapi sa United Church. Taon 1943, dalawang dekadang pakikipag-ayos sa simbahan ng Anglican ang sinimulan. Sumunod ay ang pagsapi ng “Christian Church Desciples of Christ” sa negosasyon. Ang Heneral na Kagawaran na dinadala ang tatlong grupo ng ng simbahan ay ginamit ang Plano ng Unyon (samahan) sa taon 1972, ngunit matapos ang tatlong taon, ito ay hindi tinanggap ng Anglican Church of Canada. Natapos ang pakikipag-usap sa simbahang Kristiyano taon 1985.

Kamakailan, Anglican Church of Canada at United Church of Canada ay nagsimulang mag-usap. Ito ang unang pormal na pag-uusap ng dalawang sekta ng relihiyon, simula ng matapos ang pag-uusap tungkol sa plano ng samahan (unyon) noon taon 1970.

Last updated:
2007/05/28
Created:
2007/05/28