The United Church of Canada crest /L'Église Unie du Canada
3250 Bloor St. West, Suite 300
Toronto, ON M8X 2Y4 Canada
Toll-Free: 1-800-268-3781
Fax: 416-231-3103
Website: www.united-church.ca
Loading

The United Church of Canada

Isten Hozott a Kanadai Egyesült Egyház weboldalán !

Trouble reading this page? See our help page!

Örülünk, hogy itt vagy, és reméljük, hogy oldalunkon megtalálod mindazt, ami segít, inspirál és még közelebb vihet Istenhez.

RÓLUNK RÖVIDEN

A Kanadai Egyesült Egyház egy a sok keresztény felekezet közül. A keresztény hit mintegy kétezer esztendeje kezdett Jézus tanitványaival terjedni. A keresztény hit hívei számát tekintve Jézus kereszthalála és feltámadása utáni évszázadokban óriási mértékben növekedett.

A teológiai és gyakorlati kérdésekben kilakult véleménykülönbségek miatt a kereszténység három fő ágra oszlott. Mindhárom irányzatban történelmileg Jézus Krisztus élete, halála, feltámadása, valamint Jézus első követőinek példaadása az igazodási pont.

A Római Katolikus Egyház azt vallja, hogy Jézus tanítványa, Péter apostol és a mindenkori pápák között közvetlen kapcsolat van. A Római Katolikus és a Görög Orthodox egyház 1054-ben vált szét egymástól. A XVI. században Luther Márton és követői szakítottak a Római Katolikus egyházzal, és megkezdődött a protestantáns felekezetek és egyházak megalakulása országról-országra.

1925-ben ezek közül a régi protestáns felekezetek közül három addig önálló kanadai egyház, a Metodista, a Kongregacionalista és a Presbitériánus egyház mintegy kétharmada, egyesültek Kanadai Egyesült Egyház néven a Kanadai Parlament jóváhagyásával és az egyesülés feltételeit szabályozó törvény szerinti módon.
A három egyház egyesülési okirata az ún. Basis of Union.

1925 óta több kisebb egyház és számos önálló gyülekezet kérte a felvételét a Kanadai Egyesült Egyházba, amelynek mintegy 3200 gyülekezete van Kanada szerte. A Kanadai Egyesült Egyház története linkre kattintva még többet megtudhatsz történetünkről és tradicióinkról.

AMIT HISZÜNK

Mint más keresztény egyházakban is, a Kanadai Egyesült Egyház hitének fundamentuma maga Jézus Krisztus és a Szent Írás. Azonban, amint más keresztény egyházakban is, nekünk is meg van Istenhitünkben, hitfelfogásunkban, Biblia értelmezésünkben és hitgyakorlatunkban a magunk saját útja.

Az Új Hitvallás és a Hit Éneke hitvallásaink összefoglalják azokat az alapvető gondolatokat, melyek értelmében valljuk és gyakoroljuk keresztény hitünket a Kanadai Egyesült Egyházban.

Egyházunkban két szentség kiszolgáltatása történik, úgymint a Keresztség és az Úrvacsora. Mindkét szentségben minden korosztály tagjai részesülhetnek. Elismerjük a más keresztény felekezetek által elvégzett keresztelési szolgálatot.

A Kanadai Egyesült Egyház, amikor csak lehetséges együttműködik más keresztény felekezetekkel és más vallású emberekkel is Kanadában és az egész világon a társadalmi igazságosság, a béke és az emberi méltóság ügyeiben.

Lásd a  Kanadai Egyesült Egyház Hitvallásai című fejezetet bővebb információért.

GYÜLEKEZETEK

A mindenkori helyi egyház kebelében tömörülő egyháztagok közössége a gyülekezet.
A helyi gyülekezet fizeti a gyülekezetben szolgáló lelkészt, és alakítja ki a gyülekezeti adminisztráció, az oktatás és az istentisztelet kereteit. A lelkészen kívül a gyülekezet tarthat más fizetett vagy önkéntes alkalmazottat is, úgy mint kórusvezér, orgonista, irodai adminisztrátor, épületgondnok, vasárnapi iskolai tanár stb.

A mindenkori egyházi alkalmazottakat, beleértve a lelkészt is, nemre és házassági státuszra való tekintet nélkül alkalmazhatja a gyülekezet, tehát alkalmazása tekintetében mindegy, hogy valaki férfi vagy nő, házas vagy nem házas. Az alkalmazotti fizetések és az épületek fenntartásának fedezése főként a gyülekezeti tagok adományaiból történik. Ezen adományok ezen kívül még a közegyház missziói feladatait is szolgálják az egész világon az ún. Mission and Service Fund közegyházi alapítványon keresztül.

Miközben a lelkész és az egyházi alkalmazottak sajátos szerepkört töltenek be az egyházközségen belül, ezalatt az egyháztagok és az önkéntes munkások felelőssége “működtetni” az egyházat.

GYÜLEKEZET KERESŐ

Internetkeresőnk (Church Locator) segítségével megtalálhatod a lakóhelyedhez legközelebbi gyülekezetet.

MI TÖRTÉNIK VASÁRNAPONKÉNT ?

A gyülekezetek és lelkészeik a Vasárnapi Istentiszteletet a közösség igényei és a tradicionális szokások figyelembevételével építik fel, így a hagyományok sokfélesége miatt a Kanadai Egyesült Egyházban az istentiszteleti formák különböző variációi élnek együtt. Mindazonáltal sok közös istentiszteleti elemet használ általánosan a legtöbb gyülekezet.

 • Amikor vasárnap megérkezel a templomba, valószínűleg már az ajtónál üdvözölnek, és átadják az aznapi istentiszteleti rend szórólapját. Mint egy színházi program, tartalmazza az aznapi istentisztelet részletes leírását és a következő hét egyházi eseményeit.
 • Sok egyesült egyházbéli gyülekezetben az a szokás, hogy a gyerekek szüleikkel együtt vesznek részt az istentisztelet első felében, s azután a gyermekek átvonulnak az önkéntes tanárok vezetésével a vasárnapi iskolába. A vasárnapi iskolai tanrend is gyülekezetről gyülekezetre változik. Lásd a gyermek és fiatal misszió (Children & Young Teens) weboldalunkat további információkért.
 • Fiatal szülőknek a gyülekezetek gyakran kínálnak gyermekmegőrzési lehetőséget, de ha bölcsőre vagy járókára lenne szükséged az istentisztelet alatt, az emberek azt is megértik, hiszen a gyermeksírás, vagy a gyermekek nyüzsgése az élet közvetlen része, és így be kell fogadni azt az istentiszteleti keretbe.
 • Az istentiszteletek többnyire egy óra hosszáig tartanak.
 •  Az istentiszteleten Bibliát olvasnak, de más építő, modern iratot is, gyakran kortárs szerzőktől.
 • Az egyesült egyházbéli gyülekezetekben az emberek szeretnek énekelni. A dallamok kottái és az énekek szövegei vagy a templompadbeli énekeskönyvekben, vagy az aznapi istentiszteleti rend nyomtatott mellékleteiben állnak rendelkezésre.
 • A lelkész vagy valaki más prédikál, ami többnyire egy aktuális reflexió vagy kommentár az olvasmányokhoz, az aktuális eseményekhez, vagy csak az életről általában.
 • Az istentisztelet alatt többször is szoktak imádkozni. Valamikor a lelkész imádkozik maga, valamikor a gyülekezet egy tagja. A legtöbb egyesült egyházbeli gyülekezetben az emberek nem térdelnek le, hanem rendszerint ülve maradnak az imádság alatt.
 • Az egyesült egyházbeli gyülekezetekben ha nem is minden vasárnap, de évente többszöri Úrvacsora van gyakorlatban. Az úrvacsorai részvétel nem kötelező, hanem szabad és nyitott mindenki számára, aki jelen van.
 • Az istentiszteleti adakozás célja az egyház munkájának a támogatása. Nincs egy meghatározott vagy kivetett összeg, hanem az emberek adakoznak, ahogy tudnak. Az adományok támogatják a helyi gyülekezetet ( az épületek fenntartását, a programok folytatását, a lelkészi fizetés fedezetét) és a közegyház missziós munkáját szerte a világban a közegyházi ún. Mission and Service Fund alapítványon keresztül.
 • Az istentiszteletet követően a gyülekezet együttmarad kávézásra és beszélgetésre. Az istentisztelet utáni együttlét is nyitott mindenki számára, nem feltétlenül kell beiratkozott tagnak lenni hozzá.

A jó ízlésen és az általános jó erkölcsi magatartásformán túl igazából nincsenek szörnyen merev szabályok, hogy hogyan kell viselkedni egy egyesült egyházbeli istentiszteleten. Az istentisztelettel kapcsolatosan az egyik legfontosabb dolog az, hogy ott legyünk, és résztvegyünk azon.

EGYHÁZI ÉLET A HÉTKÖZNAPOKBAN

A közösség és a barátság egyaránt fontosak az egyház életében. A legtöbb gyülekezetben vannak mindenféle alkalmak és társadalmi események is, amelyeken résztvéve találkozhatsz emberekkel, köthetsz barátságokat, és értékesen töltheted a szabadidődet. A legtöbb gyülekezet szervez ilyen alkalmakat vagy létrehoz egyesületeket, mint pl.

 • gyülekezeti ebédek, vacsorák
 • lelkigyakorlatok és társulások
 • étel készítés és kihordás időseknek vagy házhoz kötötségben élőknek
 • tanácsadás és támogatói csoportok életproblémákkal küzdőknek (válás, veszteség, gyász stb.)
 • könyvklubok
 • asszony körök
 • férfi körök
 • Biblia körök
 • tanácsadás fiatal szülőknek
 • gyermek - és felnőtt kórusok
 • amatőr színjátszó csoportok
 • hímző, fafaragó, kézműves csoportok
 • főző csoportok
 • programok társadalmi igazságosságért
 • étel és ruha segélyezés rászorulóknak
 • különböző ifjúsági csoportok és programok
 • oktatási programok
 • és még sok más egyéb alkalom és társadalmi esemény

Egy csomó lehetőség a bekapcsolodásra mindenki számára. Talán neked is vannak olyan jó és eredeti ötleteid, amelyeket megvalósíthatnál a saját gyülekezetedben, és amire talán idáig nem is gondolt senki. Tegyél próbát !

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Ha szeretnél többet tudni a Kanadai Egyesült Egyházról és gyülekezeteiről, akkor használd egészséggel weboldalunkat részleteiben is, valamint szeretettel felhívjuk figyelmedet egy új online közösségi fórumra: www.wondercafe.ca , internet címen, mely helyet ad a vitáknak és véleménycseréknek minden spirituális kérdésben is. Természetesen az egyik legjobb dolog meglátogatni a legközelebbi gyülekezetet és bekapcsolodni annak életébe.

Az általános képért érdemes meglátogatni a Wikipedia egyházunkat ismertető weboldalát is, melyben egyházunkat kívülről szemlélve mutatnak be bennünket.

Last updated:
2013/05/02
Created:
2007/05/21